RSS Feed

อัตนัย ๑๐ ข้อ

1. การแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ตะวันออกแตกต่างจากการแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ตะวันตก

อย่างไร

      ประวัติศาสตร์ตะวันออกแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตามช่วงเวลาของแต่ละราชวงศ์หรือศูนย์กลางอำนาจเป็นเกณฑ์ ส่วนประวัติศาสตร์ตะวันตกใช้เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัย                                                                        

2. ลัทธิขงจื๊อมุ่งเน้นในเรื่องอะไร

   ลัทธิขงจื๊อมุ่งแก้ไขปัญหาทางการเมืองและสังคมของจีน เน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกันด้วย

ความสงบเรียบร้อย โดยถือหลักการเรื่องมนุษยธรรมและจารีตประเพณี ซึ่งตั้งอยู่บน

พื้นฐานของหลักสัมพันธภาพ 5 ประการ                                                                        

3. ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโรมันคืออะไร

   สถาปัตยกรรมโรมันมักสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการของรัฐและประโยชน์ใช้สอย

ของสาธารณชน เน้นความใหญ่โตและแข็งแรง ใช้ประตูโค้งและหลังคาโดมเป็นส่วนประ

กอบของสถาปัตยกรรม                                                                                              

4. การปฏิวัติอุตสาหกรรมส่งผลกระทบต่อการเมืองอย่างไร

   ชนชั้นกลางกลายเป็นกลุ่มนักการเมืองที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          

ในประเทศต่าง ๆ ส่วนพวกชนชั้นกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้เรียกร้องสิทธิในการ

ปกครองด้วย จนกระทั่งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ประชาชนทั่วไปมีสิทธิในการเลือกตั้ง           

อ้างอิง : http://www.udomkaew.com/news/86.html

5. อารยธรรมกรีกมีความโดดเด่นที่สุดในเรื่องใด

                                                                                                                                 

6. จงบอกความสำคัญของอารยธรรมศาสนาคริสต์ในช่วงสมัยกลาง

                                                                                                                                 

7. ผลกระทบจักรวรรดินิยมส่งผลให้เกิดแนวคิดใดขึ้น แนวคิดนั้นมีลักษณะอย่างไร ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

                                                                                                                                 

8. แนวคิดใดที่เสนอให้ชนชั้นแรงงานต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของสังคมโดยปราศจากชนชั้นเพราะเหตุใด

                                                                                                                                 

9. ระบบฟิวดัลคืออะไร เกิดขึ้นในสมัยใด และมีสาเหตุมาจากอะไร

                                                                                                                                 

10. จงอธิบายสาเหตุของการเกิดรัฐชาติ

                                                                                                                                 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: