RSS Feed

ปรนัย ๖๐ ข้อ

ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  อะไรเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์

     วิธีการทางประวัติศาสตร์

     ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์

     หลักฐานทางประวัติศาสตร์

      เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

2.     หนังสือพิมพ์ที่รายงานข่าวเป็นหลักฐานประเภทใด

        ก     หลักฐานชั้นต้น

     หลักฐานชั้นรอง

     หลักฐานทุติยภูมิ

      หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

3.     ราชกิจจานุเบกษาเป็นหลักฐานประเภทใด

        ก     วรรณกรรม

     จดหมายเหตุ

     พระราชพงศาวดาร

      เอกสารปกครองหรือเอกสารราชการ

4.     ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

        ก     การกำหนดปัญหา

     การรวบรวมหลักฐาน

     การทดลองและบันทึกผล

      การเรียบเรียงและนำเสนอ

5.     แหล่งอารยธรรมของอินเดียอยู่บริเวณใด เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

ก     การกำหนดปัญหา

     การตีความหลักฐาน

     การเรียบเรียงและนำเสนอ

      การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน

6.     ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการตรวจสอบวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์       

        ก     ค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด

     วิเคราะห์ความสำคัญของหลักฐาน

     ตรวจสอบหลักฐานว่าจริงหรือปลอม

      วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

7.     ขั้นตอนการตีความเพื่อตอบปัญหาของวิธีการทางประวัติศาสตร์ตรงกับขั้นตอนใดของวิทยาศาสตร์

        ก     การตรวจสอบสมมุติฐาน

     การกำหนดปัญหาหรือข้อสงสัย

     สรุปผลการทดลองเป็นข้อความรู้

      รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.  พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีมีวัดอะไร ขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน

        ก     วัดแจ้ง วัดท้ายตลาด

     วัดแจ้ง วัดบางหว้าใหญ่

     วัดท้ายตลาด วัดบางหว้าน้อย

      วัดบางหว้าใหญ่ วัดบางหว้าน้อย

9. รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากธนบุรีไปยังฝั่งกรุงเทพฯ เพราะกรุงธนบุรีมีข้อสงสัยอย่างไร

        ก     พื้นที่คับแคบ

     ค้าขายไม่สะดวก

     พื้นที่ใหญ่โตเกินไป

      เกิดภัยธรรมชาติบ่อย

10.  ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งด้านการทหารและพลเรือนคือใคร

        ก     จตุสดมภ์

     สมุหนายก

     กรมนครบาล

      สมุหพระกลาโหม

11.  กรมใดที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

        ก     กรมวัง

     กรมนา

     กรมคลัง

      กรมเมือง

12.  กฎหมายตราสามดวงมีขึ้นในรัชกาลใด

        ก     รัชกาลที่ 1

     รัชกาลที่ 2

     รัชกาลที่ 3

      รัชกาลที่ 4

13.  การศาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะสำคัญอย่างไร

        ก     ทุกกรมมีศาลของตนเอง

     เมื่อต้องการฟ้องร้องคดีต้องไปตีกลองวินิจฉัยเภรี

     ลูกขุน ณ ศาลหลวงมีหน้าที่ตัดสินคดีลงโทษผู้กระทำผิด

      ราษฎรมีสิทธิ์แต่งตั้งทนายความของตนได้ถ้าถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

14.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

        ก     มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทั่วไป

     มีหน้าที่อบรมขุนนางให้ตั้งใจปฏิบัติงาน

     มีหน้าที่ดูแลข้าราชการให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

      มีหน้าที่ถวายการปรึกษาเกี่ยวกับพระราชกำหนดกฎหมายต่าง ๆ

15. การปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด

         รัชกาลที่ 3

         รัชกาลที่ 4

         รัชกาลที่ 5

          รัชกาลที่ 6

16.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

        ก     เศรษฐกิจตกต่ำ

     ได้รับแนวคิดจากตะวันตก

     อิทธิพลความคิดชาตินิยม

      ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา

17. ข้อใดไม่อยู่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร

   จะให้ราษฎรมีเสรีภาพ

   จะให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

   จะรักษาความปลอดภัย ภายในประเทศ

    จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

18. คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพระยามโนปกรณ์ นิติธาดาเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องใด

         การยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล

         การงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา

         การสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7

          การพิจารณาเค้าโครงการเศรษฐกิจ

19.  เค้าโครงการเศรษฐกิจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร

        ก     สมุดปกเหลือง

     ระบบเศรษฐกิจ

     สมุดบันทึกการเมือง

      จดหมายเหตุการปกครอง

20.  หลัก 6 ประการของคณะราษฎรกล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก

        ก     บำรุงเศรษฐกิจ

     ให้ราษฎรมีเสรีภาพ

     ให้การศึกษาแก่ราษฎร

      รักษาความเป็นเอกราช

21.  เพราะเหตุใดจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงสิ้นอำนาจทางการเมือง

        ก     เกิดกบฏวังหลวง

     เกิดกบฏแมนฮัตตัน

     เกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2494

      เกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2500

22.  ใครที่ปกครองบ้านเมืองในระบอบเผด็จการทหาร

        ก     นายสัญญา ธรรมศักดิ์

     นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

     จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

      พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

23.  ข้อใดหมายถึงกลุ่มอนุรักษนิยม

        ก     กลุ่มแรงงาน

     กลุ่มนักศึกษา

     กลุ่มเกษตรกร

      กลุ่มกระทิงแดง

24.  ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีการปกครองแบบใด

        ก     เผด็จการ

     ราชาธิปไตย

     คอมมิวนิสต์

      ประชาธิปไตย

25.  การบริหารประเทศของนายธานินทร์ กรัยวิเชียรมีนโยบายที่เป็นขวาจัด หมายความว่าอย่างไร

        ก     เน้นทุนนิยม

     เน้นสังคมนิยม

     เน้นคอมมิวนิสต์

      เน้นประชาธิปไตย

26.  ใครคือหัวหน้าคณะรัฐบาลพลเรือนที่มาจากพรรคการเมืองและมาจากการเลือกตั้ง สมัยแรกหลังเหตุการณ์นองเลือด พฤษภาคม 2535

        ก     นายชวน หลีกภัย

     นายบรรหาร ศิลปอาชา

     นายอานันท์ ปัญญารชุน

      พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

27.  ขุนนางในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มี ศักดินา 30,000 มีบรรดาศักดิ์อะไร           

        ก     ขุน

     หลวง

     เจ้าพระยา

      สมเด็จเจ้าพระยา

28.  เงินค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ชาย ชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่าอะไร

        ก     ส่วย

     พัทยา

     ค่าผูกปี้

      เกณฑ์เฉลี่ย

29.  การสูญเสียดินแดนของไทยครั้งใดถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุด

        ก     เสียมณฑลบูรพา

     เสียแคว้นสิบสองจุไทย

     เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง

      เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง

30.  สนธิสัญญาเบาว์ริงเป็นสนธิสัญญาที่ไทย เสียเปรียบในด้านใดบ้าง

        ก     ทำให้อังกฤษเป็นชาติอภิสิทธิ์

     ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

        ค     ไทยถูกจำกัดให้เก็บภาษีขาเข้าได้ร้อยละ 3 ของสินค้า

      ถูกทุกข้อ

31.  ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงคืออะไร

        ก     ได้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ระยะแรกของ สัญญา

     ยังคงรักษาอำนาจอธิปไตยของศาล เอาไว้ได้เหมือนเดิม

     พืชผลทางการเกษตรและวัตถุดิบของไทยขายดีทำให้เศรษฐกิจ เจริญก้าวหน้า

      พ่อค้าอังกฤษสามารถติดต่อค้าขาย กันได้สะดวก สามารถทำกำไรได้ดี

32.  สนธิสัญญาฉบับใดที่ส่งผลให้ไทย

        เสียเปรียบอังกฤษมาโดยตลอด

        ก     สนธิสัญญาเบาว์ริง

     สนธิสัญญาเบอร์นีย์

     สนธิสัญญาแวร์ซาย

      ไม่มีข้อใดถูก

33.  สนธิสัญญาเบาว์ริงส่งผลดีต่อประเทศไทย ในด้านใดมากที่สุด

        ก     การเศรษฐกิจ

     การต่างประเทศ

     การเมืองการปกครอง

      การรับวิทยาการใหม่ ๆ

34.  ในสมัยรัชกาลที่ 5 กระทรวงใดมีหน้าที่ ดูแลการเก็บภาษีอากร

        ก     กระทรวงวัง

     กระทรวงมุรธาธิการ

     กระทรวงยุทธนาธิการ

ง      กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

35.  สงครามมหาเอเชียบูรพาเกี่ยวข้องกับข้อใด

        ก     สงครามเย็น

     สงครามโลกครั้งที่ 1

     สงครามโลกครั้งที่ 2

        ง      ถูกทุกข้อ

36.  ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรคือใคร

        ก     ญี่ปุ่น

     อิตาลี

     อังกฤษ

      เยอรมนี

37.  ขมิ้นชันนำมารักษาอาการท้องอืด เป็นภูมิปัญญาด้านใด

        ก     ด้านเกษตรกรรม

     ด้านการแพทย์แผนใหม่

     ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

      ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

38.  การแกะสลักผักผลไม้ให้สวยงามเป็นภูมิปัญญาด้านใด

        ก     ด้านโภชนาการ

     ด้านภาษาและวรรณกรรม

     ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

      ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

39. ข้อใดไม่ได้อยู่ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

        ก     โครงการแก้มลิง

     โครงการฝนหลวง

     การเพาะพันธุ์เลี้ยงปลานิล

              โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
40.    ข้อใดคือประโยชน์อย่างที่ 4 แนวพระราชดำริ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”

     เป็นไม้สำหรับใช้สอย

     เป็นไม้ผลรับประทานได้

     เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ

      เป็นไม้สำหรับเป็นเชื้อเพลิง
41. บุคคลใดต่อไปนี้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไม่ถูกต้อง

     สุดาสอนกุ้งทำอาหารไทย

     มาลีพาน้องไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

     มานะนำเศียรพระไปขายชาวต่างชาติในราคาสูง

      เภสัชกรนงค์นำสมุนไพรไทยมาพัฒนาบรรจุเป็นแคปซูล

42.  ข้อใดหมายถึงประเพณีชาวบ้าน

        ก     พิธีโล้ชิงช้า

     พิธีบวชนาค

     สวดภาณยักษ์

      การขึ้นบ้านใหม่

43.  ละครในที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นคือเรื่องอะไร

        ก     ไกรทอง

     รามเกียรติ์

     นิราศลอนดอน

      พระรามเดินดง

44.  ข้อใดไม่ใช่พระราชนิพนธ์ของ พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ก     เงาะป่า

     ไกรทอง

     ลิลิตนิทราชาคริต

      พระราชพิธีสิบสองเดือน

45.  ข้อใดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมกับ  ตะวันตก

        ก     วัดเทพศิรินทราวาส

     พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

     วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

      วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

46.  สมัยรัชกาลใดที่นาฏกรรมเฟื่องฟูมาก

        ก     รัชกาลที่ 3

     รัชกาลที่ 4

     รัชกาลที่ 5

      รัชกาลที่ 6

47.  ทิศตะวันออกของทวีปออสเตรเลียติดกับ  อะไร

        ก     ทะเลติมอร์

     ทะเลคอรัล

     ทะเลอาราฟูรา

      มหาสมุทรอินเดีย

48. เศรษฐกิจของออสเตรเลียขึ้นอยู่กับอะไร

        ก     การประมง

     การเลี้ยงสัตว์

     การเพาะปลูก

      การเก็บของป่า

49.  แหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก  อยู่ในทวีปแอฟริกาคือบริเวณใด

        ก     ชายฝั่งอ่าวกินี

     ที่ราบลุ่มน้ำไนล์

     ที่ราบลุ่มน้ำไนเจอร์

      ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือ

50. ชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางมาถึงแหลมกู๊ด โฮปคือใคร

     วัสโก ดา กามา

     บาร์โทโลมิว ดีอัส

     เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

      เซบาสเตียน เดล กาโน

51.  อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมันอยู่ใน ทวีปใด

     ทวีปยุโรป

     ทวีปอแฟริกา

     ทวีปอเมริกาใต้

      ทวีปอเมริกาเหนือ

52.  ข้อใดเป็นคริสต์ศาสนานิกายใหม่ที่เกิดขึ้น ในทวีปยุโรป

        ก     คาทอลิก

     ออธอดอกซ์

     โปรเตสแตนส์

      ไม่มีข้อใดถูก

53.  คริสต์ศาสนานิกายใดที่แพร่หลายในยุโรป  ตอนเหนือ

ก     คาทอลิก

     ออธอดอกซ์

     โปรเตสแตนส์

      ไม่มีข้อใดถูก

54.  ใครที่ค้นพบดินแดนทวีปอเมริกาเหนือ เป็นคนแรก

     อเมริโก เวสปุชชี

     คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

     เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

      เซบาสเตียน เดล กาโน

55.  คำว่า อเมริกา มาจากชื่อของนักสำรวจ  คนใด

        ก     วาสโก ดา กามา

        ข     อเมริโก เวสปุชชี

     เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

      เซบาสเตียน เดล กาโน

56.  เมื่อสงครามกลางเมืองยุติลง อะไรที่ทำให้  สหรัฐอเมริกาเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

        ก     มีกำลังคนมาก

     มีทรัพยากรมาก

     ผู้นำมีความสามารถ

      ประชาชนเชื่อฟังผู้นำ

57.  ทิศตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ติดกับ  อะไร

        ก     ช่องแคบเดรก

     ทะเลแคริบเบียน

     มหาสมุทรแปซิฟิก

      มหาสมุทรแอตแลนติก

58.  สงครามแย่งชิงทุ่งหญ้ากรันชาโกเป็น สงครามระหว่างใครกับใคร

        ก     อังกฤษกับฝรั่งเศส

     ปารากวัยกับโบลิเวีย

     อุรุกวัยกับเวเนซุเอลา

      อาร์เจนตินากับบราซิล

59.  ข้อใดคือชาวเลือดผสมระหว่างชาวยุโรป กับคนผิวดำ

        ก     เมสติโซ

     เอสกิโม

     มูแลตโต

      อินเดียน

60.  อารยธรรมใดที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำไทกรีส และยูเฟรทีส

        ก     อารยธรรมกรีก

     อารยธรมอียิปต์

     อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

      อารยธรรมในเอเชียไมเนอร์

61.  ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็นของชนกลุ่มใด

        ก     สุเมเรียน

     อามอไรต์

     คาลเดียน

      อัสซีเรียน

62.  ชาวฮิตไทต์มีความชำนาญในด้านไหน

        ก     การค้า

     การรบ

     การเดินเรือ

      การปกครอง

63.  พระราชวังซาร์กอนที่คอร์ซาบัดเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มใด

        ก     ฮิตไทต์

     อัสซีเรีย

     สุเมเรียน

      คาลเดียน

64.  ชาวอียิปต์ประดิษฐ์อักษรภาพเรียกว่าอะไร

        ก     ลิ่ม

     คูนิฟอร์ม

     ไฮโรกลิฟิก

      ไม่มีข้อใดถูก

65.  ชาวฮิบรูนับถือศาสนาอะไร

        ก     ยูดาห์

     อิสลาม

     พระพุทธศาสนา

      คริสต์ศาสนา

66.  กฎหมายสิบสองโต๊ะเกี่ยวข้องกับอารยธรรมใด

        ก     อารยธรรมกรีก

     อารยธรรมโรมัน

     อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

      อารยธรรมในเอเชียไมเนอร์

67.  ใครที่บุกเบิกเส้นทางเดินเรือจากทวีปยุโรป ไปยังทวีปเอเชียได้สำเร็จ

        ก     เจมส์ คุก

     วัสโก ดา กามา

     คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

      เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

68.  พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านยกเว้นข้อใด

        ก     ด้านศิลปะ

     ด้านแนวคิด

     ด้านการศึกษา

      ด้านเทคโนโลยี

69.  ใครคือนักมนุษยนิยม

        ก     ราฟาเอล

     ฟรันเซสโก เปซาก

     เลโอนาร์โด ดา วินซี

      เกลันเจโล บูโอนาร์โรตี

70.  ข้อใดหมายถึงกลุ่มประเทศไตรภาคี

        ก     อิตาลี

     ฝรั่งเศส

     เยอรมนี

      ออสเตรีย-ฮังการี

71.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1

    ก         ลัทธิชาตินิยม

 ข         ลัทธิสังคมนิยม

         การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม

    ค         ความไม่มั่นคงทางการเมืองในคาบสมุทรบอลข่าน

72.  ข้อใดเป็นผลของสงครามโลกครั้งที่ ด้านการเมือง

        ก     เกิดมหาอำนาจใหม่

     เกิดปัญหาชนพลัดถิ่น

     ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

      เกิดปัญหาคนบาดเจ็บทุพพลภาพ

73.  สาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ อะไร

        ก     ลัทธิชาตินิยม

     ลัทธิจักรวรรดินิยม

     ความอ่อนแอของสันนิบาตชาติ

      ถูกทุกข้อ

74.  หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เผชิญกับวิกฤตการณ์สำคัญในเรื่องใด

        ก     เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง

     การเรียกร้องเอกราชของเยอรมนี

     การสะสมอาวุธในดินแดนอาณานิคม

      การแบ่งแยกดินแดนของออสเตรีย ฮังการี

75. การที่เยอรมนีจมเรือซัสเซกของฝรั่งเศสมีผลอย่างไรตามมา

         ฝรั่งเศสยอมแพ้

 ข         สหรัฐอเมริกาเข้าช่วยฝรั่งเศส

        ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี

          สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมนี

76.  สงครามเย็นเกิดจากความขัดแย้งทางด้านใด

         ศาสนา

         เชื้อชาติ

         อุดมการณ์ทางการเมือง

 ง          ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

77.  ประเทศใดที่เป็นผู้ริเริ่มตั้งองค์การสันนิบาตชาติ

        ก     อังกฤษ

     ฝรั่งเศส

     เยอรมนี

      สหรัฐอเมริกา

78.  องค์การใดที่จัดตั้งเพื่อความร่วมมือด้านนโยบายน้ำมันและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคีสมาชิก

        ก     อียู

     นาโต

     โอเปก

      แกรตต์

79.  องค์การใดที่ให้เงินอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ประเทศสมาชิกส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดโลก

        ก     เขตการค้าเสรี

     องค์การการค้าโลก

     สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

      เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

อ้างอิง : https://sites.google.com/site/hisstrorym3/khxsxb-play-pi

80. ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของยุคประวัติศาสตร์

        ก     รู้จักใช้ไฟ

     รู้จักการเพาะปลูก

     รู้จักการตั้งถิ่นฐาน

     รู้จักบันทึกข้อความ

     รู้จักการใช้ภาษา

81. ข้อใดเป็นมรดกทางอารยธรรมโรมัน ที่ถ่ายทอดสู่ชาติต่างๆในโลกปัจจุบัน

        ก     ระบอบประชาธิปไตย

     ระบบรัฐธรรมนูญ

     ระบบกฎหมาย

      ระบบศักดินาสวามิภักดิ์

      ระบบแมเนอร์

82. ประวัติศาสตร์ยุโรปตะวันตกร่วมสมัยเริ่มต้นเมื่อใด

        ก     ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

     ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

     ภายหลังสงครามเย็น

      ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

      ภายหลังเหตุการณ์ก่อการร้าย 9 – 11

83. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (ตอบ 2 ข้อ)

        ก     การยกย่องความสามารถของมนุษย์

     การเน้นความเป็นปัจเจกชน

     การรื้อฟื้นความเชื่อทางศาสนา

      การคืนกลับของอารยธรรมกรีก

      การก่อตั้งมหาวิทยาลัยในยุโรปตะวันตก

84. ข้อใดคือ “การปฏิรูปเชิงซ้อน” (The Counter Reformation) ในช่วงของการปฏิรูปศาสนาในยุโรป (ตอบ 2 ข้อ)

        ก     คณะเยซูอิต

     การประชุมสภาแห่งเมืองเทรนต์

     นิกายอังกฤษ

      ประกาศข้อโต้แย้ง 95 ประการ

      ฮูเกอโน

อ้างอิง : Brand Summer Camp 2013 O-net สังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัทธ์ เลี่ยวไพโรจน์

 

Advertisements

2 responses »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: